ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน
1.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1.1
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
http://entrance62.cmtc.ac.th

ชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.2 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป http://entrance62.cmtc.ac.th

ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ในเวลาทำการเท่านั้น

1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ
2.) สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
2.1
ระดับ ปวช. วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ทั้งระดับ ปวช และ ปวส ให้มาเข้าทดสอบ ดังนี้
- ช่วงเช้า : สอบวัดความรู้พื้นฐาน
เวลา 9.00 - 12.00 น.
- ช่วงบ่าย : สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ตามแผนกวิชาช่าง ที่ ตนเองสมัคร


2.2
ระดับ ปวส. วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3.) ประกาศผลสอบ
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
3.1
ระดับ ปวช. วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ
3.2
ระดับ ปวส. วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ

หมายเหตุ

โปรดติดตามกำหนดการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาที่ http://entrance62.cmtc.ac.th 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
210101
สาขางานยานยนต์ (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
48
67
1
2
210106
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
16
12
0
3
210201
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
32
10
3
4
210301
สาขางานผลิตภัณฑ์ (ช่างเชื่อมโลหะ)
16
10
0
5
210401
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
64
36
9
6
210501
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
32
25
0
7
210601
สาขางานก่อสร้าง
48
29
11
8
210801
สาขางานสถาปัตยกรรม
32
18
8
9
211101
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
16
11
2
10
212701
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
16
3
1
11
212801
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
32
12
1
12
290101
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24
8
1
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310101
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
25
0
2
310201
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
16
17
0
3
310301
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (สายตรง) (ช่างเชื่อมโลหะ)
16
8
0
4
310401
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (สายตรง)
48
56
2
5
310503
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
12
3
0
6
310601
สาขางานก่อสร้าง
48
36
13
7
310801
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
16
4
2
8
311101
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
10
3
0
9
311501
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (สายตรง จบจาก ปวช.)
9
3
0
10
311901
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
16
3
0
11
312803
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย (สายตรง)
16
16
1
12
390101
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) (รับเฉพาะผู้จบ ปวช.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
18
7
0
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม ม.6
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310102
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
80
1
2
310302
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) (ช่างเชื่อมโลหะ)
32
14
0
3
310402
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
32
60
5
4
310501
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
16
13
2
5
310802
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)
24
8
4
6
311502
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (ม.6)
7
0
1
7
312804
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6)
16
6
2
8
312805
สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6)
8
13
0
9
390102
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
12
11
5
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม สายตรง
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310103
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
30
0
2
310202
สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี (สายตรง)
16
0
0
3
310403
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี (สายตรง)
10
3
0
4
310502
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี (สายตรง)
8
4
0
5
312701
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี (สายตรง)
16
1
0
6
390103
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทวิภาคี (สายตรง)
8
7
0
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม ม.6
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310203
สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี (ม.6)
16
14
0
2
310404
สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี (ม.6)
8
21
1
3
311102
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบทวิภาคี (ม.6)
10
1
0
4
312702
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี (ม.6)
16
3
2


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร